Advisory Comittee

S. N. Name Expert
1. Mr. Bikru Yadav (Advocate) Legal Advisor
2. Mr. Manoj Kumar Sah (CA) Financial Advisor
3. Mr. Kiran Shreshtha Social Development Advisor
4. Mr. Suresh Sharma (Engineer) Technical Advisor
5. M/s Manju Yadav GESI Advisor